Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  Repareerdirect. (REPARATIE)

Algemene Reparatie voorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Repareerdirect als reparateur van consumenten elektronica optreedt.

Artikel 1. Gegevens Repareerdirect
Repareerdirect. is gevestigd te Kronenburgpassage 49, 6831 EN Arnhem. U kunt ons van maandag t/m zaterdag bereiken op het telefoonnummer 06-12341195 en daarnaast zijn wij ook per e-mail te bereiken. Ons e-mail adres is info@repareerdirect.nl KvK-Nummer 57535663. BTW-nummer NL002439304B56.

Artikel 2. Klachten of defecten aan toestellen
Bij reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) aan het toestel die op de reparatie bon staat/staan omschreven. Repareerdirect. onderzoekt altijd alle functionaliteiten van het gerepareerde toestel. Indien het toestel waterschade opgelopen heeft moet dit door de consument vooraf vermeld worden. De consument gaat akkoord met een waterschadebehandeling waarvoor standaard €49 inclusief BTW in rekening word gebracht.

Artikel 3. Prijzen
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op onze website. Deze prijs is opgebouwd uit onderdelen, montage en 3 maanden garantie op de funtionaliteit van het vervangen onderdeel. Werkt de touch-functie van het nieuwe scherm niet goed? Daar geven wij garantie op! Op breuken in het glas of LCD daarentegen niet. Op batterijen, oplaadpunten, audiojacks geldt een garantietermijn van 3 maanden

Artikel 4. Betalingen op factuur
Repareerdirect accepteert alleen betalingen op factuur van, bij Repareerdirect., aangemelde bedrijven. Facturering is daarbij alleen mogelijk op 14 dagen. Eventuele betalingen op 30 dagen is mogelijk in overleg en met geldige redenen. Repareerdirect behoudt zich het recht om betalingen op factuur op 30 dagen af te keuren. Zakelijke klanten kunnen voor vragen en/of aanmeldingen e-mailen naar info@repareerdirect.nl

Artikel 5. Onderzoek
Als bij het onderzoek blijft dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming zoals vermeld staat op onze website, wordt er contact opgenomen met de consument. De consument moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument. Repareerdirect hanteert geen onderzoekskosten. Mocht de consument het toestel niet willen laten repareren dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Indien het toestel een waterschadebehandeling heeft gehad maar de consument wil geen verdere kosten maken dan wordt er €49 in rekening gebracht voor de waterschadebehandeling.

Artikel 6. Garantie
Repareerdirect geeft 6 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals vermeld staat op de reparatie bon, met uitzondering van batterijen, oplaadpunten en audiojack, Hiervoor geld een garantietermijn van 3 maanden.  Deze garantie geld niet voor stoot-, val- of waterschade wat na de reparatie is aangebracht. Tevens is uw reparatie bon uw garantiebewijs. Heeft U deze bon niet meer in uw bezit dan kunnen wij U geen garantie verlenen. Een offerte of bankafschrift kan niet worden gezien als garantiebewijs. Repareerdirect. is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel en geeft geen garantie op onderdelen welke na reparatie defect zijn geraakt.
Let op: glasbreuken en gebroken LCD’s vallen na de reparatie NIET onder de garantie.

Artikel 7. Verzending van toestellen
Repareerdirect neemt toegestuurde toestellen aan. Echter vragen wij aan onze consumenten om het pakket met daarin uw toestel aangetekend en verzekerd op te sturen naar ons. Repareerdirect zal uw toestel ook aangetekend en verzekerd retour zenden. Deze verzendkosten zijn voor de rekening van de consument. Bij eventueel verlies of diefstal wordt dit door Repareerdirect afgehandeld met de betreffende transporteur. Repareerdirect kan niet aangeven hoe lang deze afhandeling bij de transporteur kan duren.

Artikel 8. Fabrieksgarantie
De reparaties die Repareerdirect uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van Apple, HTC, Huawei, LG, Motorola, One Plus, Samsung en Sony e.d.. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij onze garantie aan zoals vermeld in artikel 6.

Artikel 9. Niet betaalde/afgehaalde producten
Indien de reparatie voltooid is en de klant is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de consument één (1) maanden de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de consument dit na één (1) maanden niet gedaan heeft, is Repareerdirect gerechtigd het product te vernietigen of te repareren en doorverkopen.

Artikel 10. Werkwijze
Repareerdirect werkt met een bonnen systeem. Dit houdt in dat wanneer U als klant uw toestel inleverd, u een reparatiebon van de medewerker mee krijgt waarop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht/reparatie is. De bon is het afhaalbewijs van uw toestel. Wanneer u de bon van het ingeleverde toestel bent verloren, moet u via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel van u is. Dit om fraude te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens is uw reparatiebon het garantiebewijs van de reparatie. Bewaar deze bon dus goed en maak er thuis voor de zekerheid een kopie/scan van. Zonder reparatiebon/garantiebewijs kunnen wij géén garantie geven.

Artikel 11. Herroepingsrecht
Wanneer u een product koopt via www.repareerdirect of in de winkel, dan geeft RepareerDirect u recht op 14 dagen bedenktijd. U hebt dan het recht om het product te ruilen. Wilt u niet ruilen u krijgt dan een tegoedbon ter waarde van het aangekochte bedrag. Mits het gekochte product niet gebruikt, gedragen en of bewerkt is en in een orginele verpakking is en een geldige aankoop bewijs hebt

 

Wanneer u uw toestel inleverd voor reparatie bij een van onze vestigingen, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden (reparaties)

1.Begrippen
1.1 RepareerDirect. hierna: ” RepareerDirect” is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder RepareerDirect mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van de RepareerDirect.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: de door RepareerDirect uitgevoerde werkzaamheden zoals maar niet uitsluitend het repareren van Producten en het afhalen of bezorgen van deze Producten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: door Klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals maar niet uitsluitend smartphones en tablets.
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.RepareerDirect.nl

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Klanten van RepareerDirect.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met RepareerDirect overeen zijn gekomen.
Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van RepareerDirect door de Klant wordt geaccepteerd.
3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is RepareerDirect gerechtigd deze kosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van RepareerDirect aan hun Product te vergoeden.
3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

Uitvoering van Diensten
4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op Klanten zonder afspraak.
4.2 Bij afgifte van het Product vraagt RepareerDirect om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om RepareerDirect gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.
4.3 RepareerDirect heeft het recht het Product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
4.4 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan RepareerDirect.
4.5 RepareerDirect probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van Originele onderdelen, lukt dit niet dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.
4.6 RepareerDirect heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Diensten.
4.7 RepareerDirect probeert reparaties binnen een uur uit te voeren.
4.8 Indien het Product niet binnen een week wordt opgehaald wordt de Klant hier op geattendeerd. Als het Product na 30 dagen nog niet is opgehaald gaat het eigendom over op RepareerDirect.

Garantie, kosten en betaling
5.1 Na reparatie door RepareerDirect heeft de klant zes (6) maanden garantie op het gerepareerde Product en de bij reparatie gemonteerde onderdelen. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd, valschade of waterschade.
5.2 Hoewel RepareerDirect gebruik maakt van de hoogste kwaliteit onderdelen, kan RepareerDirect niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het Product geldig blijft.
5.3 Indien het niet lukt om het Product te repareren hoeft de Klant hier niet voor te betalen. In het geval van waterschade worden er wel onderzoekskosten in rekening gebracht.
5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de Website van RepareerDirect.
5.5 Deze kosten dienen door Klanten in de winkel direct te worden voldaan bij het ophalen van het Product. Zakelijke Klanten kunnen betalen op rekening.
5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is RepareerDirect niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

Aansprakelijkheid
6.1 RepareerDirect heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de Klant. RepareerDirect kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
6.2 Indien RepareerDirect toch aansprakelijk wordt gehouden, zal RepareerDirect uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
6.3 Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van RepareerDirect vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij RepareerDirect binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
6.4 RepareerDirect is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.
6.5 RepareerDirect is niet aansprakelijk voor schade aan Producten ontstaan door een overmachtsituatie waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.
6.6 RepareerDirect zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. RepareerDirect zal de van de verzekering ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
6.7 In geval van totaal verlies van een Product wordt de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is RepareerDirect gehouden het Product in zijn geheel te vervangen.

Identiteit
7.1 RepareerDirect B.V is in de KvK geregistreerd onder nummer 57535663 RepareerDirect draagt het volgende BTW-identificatienummer 857305141B01. Verder is RepareerDirect is statutair gevestigd aan de Kronenburgpassage 49, (6831 EN) te Arnhem, hetgeen eveneens het bezoekadres van RepareerDirect is.
7.2 RepareerDirect is per e-mail te bereiken via info@RepareerDirect.nl

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op de rechtsverhouding tussen RepareerDirect en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen RepareerDirect en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Arnhem.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op de rechtsverhouding tussen RepareerDirect en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die tussen RepareerDirect en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Arnhem.